BBOM Modeli Demokratik Yönetim Şeması

BBOM modeli, yönetim ekseninde çocukların, ailelerin, okul çalışanlarının (öğretmenler ve idari dahil tüm personel) ve çevrenin bir arada fikir ürettiği, çözüm önerileri yarattığı, iletişimi temel alan demokratik bir yapıyı öncelikli ilke olarak kabul eder. Eğitim alanında ekonomik, sosyal ve kültürel olarak eşitlikçi ve özgürlükçü bir ortam oluşturmak için çocukların, aileler, eğitmenler ve çalışanlarla birlikte planlama, karar alma ve uygulama süreçlerine katılmalarını sağlayan çoğulcu ve dayanışmacı bir okul kültürünün yaratılması amacını güder. BBOM modelinin genel yönetim şeması bu çerçevede oluşturulmuştur. Şema BBOM Derneği, Eğitim Kooperatifleri, BBOM Okul Meclisleri ve ailelerin ilişkilerini, hak-sorumluluk ve çalışma alanlarını tanımlamaktadır.

BBOM Modeli Demokratik Yönetim Şeması

Başka Bir Okul Mümkün Derneği: BBOM okullarında eğitim anlayışı, mimari, kapasite, burs oranı, beslenme programı gibi temel alanlarda ilke belirleyici, izleyici, denetleyici ve öğretmen eğitimi gibi alanlarda hizmet sağlayıcı konumundadır.

BBOM Modelinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasından sorumludur. Bu açıdan:

  • BBOM Derneği, okullar arasındaki iletişim ve iş birliğinin takipçisidir.
  • BBOM ilkeleri doğrultusunda işleyişte tamamen özerk olan BBOM Okulları, diğer STK’lar, Kamu kurumları ile iş birliklerinden BBOM Derneğini haberdar ederler. Dernek böylelikle BBOM Okullarındaki gelişmelerin, iş birliklerinin paylaşılması amacıyla bilgi ve deneyim koordinasyonu sağlar.
  • BBOM Derneği yurt dışındaki diğer alternatif, demokratik okullarla iletişimden sorumludur. Ağlar elverdikçe yurt içi ve yurt dışı öğrenci/öğretmen değişimi gibi konularda da hizmet sağlar.

Kooperatif(ler): BBOM Eğitim Kooperatifleri, BBOM Okullarının kurulum ve işletme aşamalarında resmi tüzel kişiliğidir. Okulların finansal yapısının takipçisi, yürütücüsü olan "iktisadi işletme"sidir. BBOM Yönetim yapısı içerisinde işlevi kurulum aşamasında kumbara, işletme aşamasında bütçe yöneticisi niteliğindedir. BBOM Derneği ile imzaladığı protokolün gerekleri uyarınca davranmakla yükümlüdür. Aynı zamanda BBOM Derneği bir tüzel kişilik olarak BBOM Eğitim Kooperatiflerinin ortaklarından biridir.

Kooperatif ortakları, çocukları BBOM Okullarında okuyan/okuyacak ailelerden oluşur. Kooperatif ortaklığı ikinci aile olarak BBOM Okulunda çocuk okutmak isteyen ya da çocuklarını BBOM Okullarına göndermeyecek olsa da aidatları ödeyerek katkı sağlamak isteyenler için de açıktır. Mevcut üyeler destek olmak amacıyla hisse oranında aidat ödeyip birden fazla kooperatif payı alabilirler. Ayrıca kooperatife ortak olmadan da doğrudan bağış yoluyla destek olmanın yolu açıktır.

Eğitim Kooperatiflerine ortak olmak aynı zamanda BBOM Okullarına ön kayıt işlevi görmektedir. Mevcut kooperatif ortakları kayıtlarda öncelik sahibi olacak, mevcut üyeler okul kontenjanının altında kaldığı müddetçe kooperatife yeni ortak kabul edilecektir.

BBOM Eğitim Kooperatifleri iç işleyişi, 1063 sayılı Kooperatif Yasası ile BBOM Kooperatifleri Ana Sözleşmesi doğrultusunda düzenlenir. Temel kararlar genel kurulda her ortağın pay adedinden bağımsız tek oy hakkına sahip olduğu, eşit ve demokratik bir yapıda kolektif olarak, tüm üyelerin katılımı ile alınır. Genel kurulla birlikte kooperatifin Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu gibi iç organları vardır. Üyeleri kooperatif ortaklarından seçilir. Bunun yanı sıra finansal sürdürülebilirlik ve denetim açısından profesyonel çalışanlara ve danışmanlara sahiptir.

Yıllar içerisinde kooperatife ortak olan her aile mevcut ortakların ödediği miktarda ortaklık payı ve aidat ödemekle yükümlüdür. İlk aşamada BBOM Okullarının kurulum maliyetlerini karşılamak için kullanılacak ortaklık payları ve aidatları, yeni ortakların katılımı ile arttıkça; oluşan artı değer, kooperatifin fonları aracılığıyla ikinci ve üçüncü kademe okulların açılışı; okullardaki burs oranının arttırılması gibi amaçlar için kullanılacaktır. Kooperatif ortaklarına hiçbir koşulda kâr dağıtılmayacak, kooperatif ticari kâr amacı gütmeyecektir.

Dernek ve Kooperatifler Arası Protokoller: Her bir kooperatif ile Dernek arasında, açılacak okulların BBOM ilkelerini kabul ettiklerine, ilkelerin aksi uygulamalar söz konusu olduğunda tazminat ödeyeceklerine ve afişe edileceklerine dair hükümler içeren protokoller imzalanacaktır. Bu protokoller ayrıca Derneğin ilke belirleyici, izleyici, denetleyici, hizmet sağlayıcı işlevi dolayısıyla kooperatiflerin derneğin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak adına ödeyecekleri aidata ilişkin de bir madde içerecektir.

Okul Meclisi(leri): Okul Meclisi BBOM Okullarının yönetim yapısında temel unsurdur. Temel bileşenleri çocuklar ve okul çalışanlarıdır. BBOM Derneği ve Eğitim Kooperatifi Okul Meclisine temsili olarak katılırlar.

Okul yaşamına, eğitim sürecine dair her konuda karar mercii okul meclisidir.

Aldıkları kararların veto ihtimali yoktur. İşleyişi BBOM Derneğince hazırlanan demokratik okul yönetimi kitapçıkları ışığında, çocukların kararları ve iradesi doğrultusunda düzenlenir.

Aile toplantıları: Aileler ile en geç iki aylık aralıklarla rutin toplantılar yapılacaktır. Bu toplantılar topluluk ve dayanışma ruhunu geliştirmek amacıyla farklı konseptlerde organize edilebilir. Ayrıca her okul yılının başında o yılın planlamasına dair özel bir toplantı yapılacaktır.

Bu toplantılar üzerinden ailelerin okulun bir parçası haline gelmeleri sağlanacaktır. Ailelerin katılımının okul meclisi yerine böyle bir mekanizma ile sağlanmasının gerekçeleri gündelik yaşam pratikleri dolayısıyla meclise ancak az sayıda ailenin katılabilecek olması, ailelerin meclis işleyişi ve çocukların demokratik katılımının önünde baskın ve/ya engelleyici işlev görme ihtimaline karşı çocukların korunması, dünyadaki demokratik okulların bu yönde bir ortak eğilimlerinin olmasıdır.

Aileler aynı zamanda BBOM Derneği ve Eğitim Kooperatiflerinin demokratik mekanizmalarında yer alabilirler.

Click for homepage.

bbomnews

BBOM 2014 Hizmet Öncesi Çalışma Kampı

BBOM Okulu Öğretmenleri için Derneğimiz tarafından düzenlenen 2014 Hizmet Öncesi Çalışma Kampı tamamlandı. 1 Ağustos - 1 Eylül Tarihleri arasında Bodrum Mutlu Keçi İlkokulu ile Ankara Meraklı Kedi İlkokulu öğretmenleri; bireyselleştirilmiş eğitimden ekolojiye, eğitimde çocuk katılımından demokratik okul yönetimine, Reggio Emilia yaklaşımından montessori metoduna kadar ...

fromtwitter
downloadpdf
Download PDF