1215_bbom_ogretmenkoyu_logo2015 yılında “Başka Öğretmenler Mümkün” Projesi ile ilk adımını attığımız sürecin ikinci adımı 2016 Şubat-Mayıs ayları arasında hayata geçireceğimiz 5 farklı modülden oluşan toplam 10 günlük BBOM Öğretmen Köyü “İlkokul Öğretmenleri Destek Programı”dır.

(BAŞVURU SÜRESİ DOLMUŞTUR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. PROGRAMLARIN TEKRARI İÇİN LÜTFEN TAKİPTE KALIN. Bu programı takip etmek için günceyi okuyabilirsiniz.)

Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Derneği kurulduğu 2010 yılından bu yana Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirlenen hakları hayata geçiren, çocukları birer birey olarak gören ve farklılıklarını tanıyarak kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen okullar kurmak ve bu eğitim anlayışının Türkiye’de yaygınlaştırmak için gönüllü ve kolektif emekle çalışıyor.

BBOM Derneği olarak, bir yandan önerdiğimiz bu eğitim yaklaşımının geliştirilmesi için araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparken; diğer yandan, bu yaklaşıma sahip okulların hayata geçmesi için tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütüyoruz. Bu yaklaşıma ilgi duyan ebeveyn-gönüllü inisiyatiflerini bilgilendiriyor ve kendi yerellerinde, BBOM Modelini uygulayan okulları hayata geçirmek amacıyla, özerk olarak kuracakları eğitim kooperatiflerinin kurulmasına ve işletilmesine yardımcı oluyoruz. Ebeveynlerin, eğitimcilerin bir araya gelmesine zemin olan konferanslar, zirveler düzenliyoruz. Online ve basılı yayınlar çıkartıyoruz.

Bir yandan ise, eğitimcilerin katılımcı öğrenmeyi deneyimlemeleri ve içselleştirmeleri adına bir araya gelip sürdürülebilir bir topluluğa dönüşmeleri için fırsat sağlamak, destek olmak amacıyla Bodrum Dağbelen Köyü’nde BBOM Öğretmen Köyü’nün kurulumuna başladık.  Bir yandan Öğretmen Köyümüzün kurulum aşaması devam ederken öğretemen destek programları açmaya devam ediyoruz.

 

 • BBOM Modeli

 

BBOM Derneği’nin 2010 yılından bu yana yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye’deki eğitim sorunlarından hareketle 4 eksenli bir eğitim modeli (BBOM Modeli) tasarlandı. Bu eksenler: Demokrasi, Ekoloji, Özgün Finansman ve Alternatif Eğitim Yaklaşımı

BBOM modeli demokrasi ekseninde, demokrasinin tüm unsurları ile okulun tüm bileşenlerince (çocuklar, öğretmen, ebeveyn, çevre vb.) içselleştirilmesine olanak sağlayacak bir yönetim yapısı öngörür.

Modelin ikinci ekseninde ekoloji konusunun müfredata içselleştirilmesiyle ekolojik bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak hedeflenir.

BBOM modelinin üçüncü ekseni olan özgün finansman yaklaşımında okullar ebeveynlerin üyesi olduğu Eğitim Kooperatiflerince kar amacı güdülmeksizin işletilir.

BBOM modelinin dördüncü ekseni olan alternatif eğitim yaklaşımı ise her çocuğun farklı öğrenme hakkı olduğu düşüncesi üzerine kuruludur ve çocukların duygu ve düşünce dünyasının, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farklılığını ve bu farklılıkların tanınmasını ve vurgulanmasını temel alır. (BBOM Derneği ve Modeline dair detaylı bilgi için web sitemizi okuyunuz.)

 

 • Yerellerde BBOM

 

Bodrumda kurulan ilk BBOM Eğitim Kooperatifimiz 2013 yılında “Mutlu Keçi BBOM İlkokulu”nu açtı. 2015 yılında ise BBOM Ankara Kooperatifimiz “Meraklı Kedi İlkokulu”nu, BBOM İzmir Kooperatifimiz “Renkli Orman Erken Çocukluk Öğrenme Merkezi”ni açtı. Kaş, Çanakkale ve Eskişehir Eğitim Kooperatifleri ile İstanbul gruplarımız okul açma çalışmalarına devam ediyorlar.

Eş zamanlı olarak; Antalya, Eskişehir, Bursa illerinde de BBOM eğitim anlayışı etrafında toplanan ebeveyn ve gönüllüler kendi eğitim kooperatiflerini kurma aşamasındalar. Bir çok farklı ilde ise yerelde örgütlenmek için çalışan BBOM gönüllülerimiz var.

BBOM Modeli’nin hayata geçmesinin, uygulanmasının ve sürdürülebilir olmasının temel dayanaklarından biri de elbette öğretmenler…

Mili Eğitim Bakanlığı teoride bilişsel ve davranışçı, uygulamada ise neredeyse bütünüyle davranışçı olan ilköğretim programında süreç içerisinde önemli değişiklikler yaptı ve ilkokul programı, yapılandırmacı-bilişsel kuramsal temele dayanan yeni bir programa dönüştü. Ancak programdaki değişikliklere rağmen 2005 yılından bu yana uygulama sürecinde temel sorunların devam ettiği araştırma sonuçlarıyla, raporlarla görünür halde. Diğer taraftan MEB Programı değişmiş olsa da öğretmenleri yetiştiren eğitim fakülteleri bu değişime ekseriyetle henüz adapte olamamış durumdalar. Programı uygulayacak olan öğretmenlerin yeni programın gereklerini benimsemede güçlük çekmesi ve programın gerekli kıldığı öğrenme, öğretme yaklaşımları ile değerlendirme yaklaşımını edinme konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olamamaları yine eğitim sistemimizin çıktılarından biri.

BBOM Derneği olarak; MEB programında sıralanan hedeflere ulaşılabilmek için sadece öğretim programlarındaki yeniliklerin yetmeyeceğini, okulun öğretmenlerinin, idari kadrosunun, fiziki altyapısının, yönetim şeklinin ve çevresiyle (aile-sosyal etki alanı) beraber bir bütün olarak dönüşümün gerçekleşmesi ile mümkün olacağına inanıyoruz.

Bu noktadan hareketle; Türkiye’de yaşanan eğitim sorunlarını, toplumsal ihtiyaçları temel alarak dönüştürücü bir okul modelini hedefliyor; alternatif uygulamalar ile mevcut programı zenginleştirecek yeni bir eğitim modeli olma iddiasını taşıyoruz. Ancak en mükemmel modelin dahi içindeki insan faktöründen bağımsız olmadığını biliyoruz. Bu açıdan bu modelin uygulamadaki başarısının ve yaygınlaşmasının en temel gereksiniminin “uygun donanıma sahip alternatif öğretmen” yetişmesi olduğu kanısındayız. Dolayısıyla hayallerimizi büyüttük ve planlarımıza bir “BBOM Öğretmen Köyü” kurmayı dahil ettik.  Sürecin ilk adımı olarak “Başka Öğretmenler Mümkün” başlıklı projemizi 2015 yılı boyunca hayata geçirdik. Hedefimiz “BBOM Öğretmen Köyü” aracılığıyla bir yandan BBOM okullarında istihdam edilecek öğretmenleri desteklemek, diğer yandan çocuk merkezli, demokratik ve ekolojik eğitim anlayış ve felsefesinin diğer kamu ve özel okullarda fikirsel olarak yaygınlaşmasını sağlamak.

Bu hedefi paylaşan tüm öğretmenleri, öğretmen adaylarını ve eğitimcileri BBOM Öğretmen Köyü “İlkokul Öğretmenleri Destek Programı” adını verdiğimiz eğitimlere katılmaya davet ediyoruz.

 • BBOM İlke ve Değerlerini paylaşan,
 • Başka bir okulun mümkün olduğuna inanan,
 • Eğitimleri düzenli takip iradesi taşıyan ve çocuklarla çalışan/çalışmak isteyen,
 • Çocuk merkezli, demokratik ve ekolojik eğitim anlayışını benimseyen;
 • Okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri, idarecileri ve öğretmen adayları başvurabilir.

 

Eğitimin kontenjanı 24 kişi ile sınırlıdır. Başvurular BBOM Derneğince belirlenen seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve en geç 20 Ocak 2016 tarihinde başvuru sahiplerine geri dönüş yapılacaktır.

BBOM Derneği eğitime katılacak öğretmen kadrosunun seçimi sürecinden projenin bitimine kadar her aşamada BBOM ilke ve değerlerini esas alınmasını hedefler (http://www.baskabirokulmumkun.net/bbom/ilkeler/). Sürecin herhangi bir aşamasında ırk, dil, din, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, ekonomik, sosyal, fiziksel hiçbir ayrımcılığın yapılmayacağını taahhüt eder.

Projede katılımcılardan beklenenleri yerine getirenler BBOM Okulları istihdam süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Tüm katılımcılardan;

 • Eğitim oturumlarına düzenli olarak katılmaları,
 • Eğitime eşlik eden okuma paketini takip etmelerini,
 • Uygulama ödevi içeren modüllerin gereklerini yerine getirmeleri

beklenmektedir. Eğitim sonunda, oturumların tamamına devam eden katılımcılara sertifika dağıtılacaktır.

Eğitimde genel amaç katılımcıların; çocuk merkezli, çocuk haklarına saygılı, demokratik okul kültürüne inanan ve işletmeyi bilen öğretmenler olabilmelerine yönelik temel kazanımların aktarılmasıdır.

Eğitim toplam 10 gün sürecek ve 3 ayrı buluşma ile gerçekleştirilecektir.

 • Buluşma 1-5 Şubat tarihlerinde 5 gün
 • Buluşma 12-13 Mart tarihlerinde 2 gün
 • Buluşma 20-22 Mayıs tarihlerinde 3 gün olacak şekilde program yapılacaktır.

Eğitim kapsamında tüm buluşmalar Bodrum’da gerçekleştirilecektir.

Eğitim boyunca katılımcıların konaklama ve öğle yemekleri TAV Passport Üyelerinin desteği ile BBOM Derneği tarafından karşılanacaktır. Ulaşımı ise katılımcıların karşılaması beklenmektedir. Maddi imkanları ulaşım masraflarını karşılamaya elvermeyen katılımcılar için ulaşım bursu verilecektir. Ulaşım bursu talep edenlerin, başvuru formundaki ilgili bölümleri doldurmalarını rica ederiz.

Her buluşma gününde, üç saatlik ikişer oturum düzenlenecektir. Modüllerin Konuları, kazanımları ve eğitmenleri aşağıda yer almaktadır. BBOM Derneği eğitim programında herhangi bir nedenle değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

BBOM Öğretmen Köyü / Öğretmen Destek Programı 2016                                                                                     TAV Passport Desteğiyle
EĞİTİM MODÜLLERİ
 1. MODÜL
KONU: Çocuk Hakları
SÜRE: 15 Sa
TARİH: 1-3 Şubat 2016
KAZANIMLAR
 1. Çocuğa bakış açısını sorgular.
 2. Çocuk haklarını bilir.
 3. Çocuk Haklarının okul yaşamındaki önemine dair farkındalık kazanır.
 4. “Çocuk Haklarıyla İlgili Okul İçi uygulamalara” dair örnekler geliştirir.
EĞİTİMEN/KOLAYLAŞTIRICI Melda Akbaş ve Zeynep Kılıç (Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi)(Kolaylaştırıcılar: Özenç Kabasakal, Gülesra Güllü)
 1. MODÜL
KONU: Çocuk Gelişimi, Pozitif Disiiplin ve Çatışma Çözüm Mekanizmaları
SÜRE: 12
TARİH: 4-5 Şubat 2016
KAZANIMLAR
 1. Pozitif disiliplin bakış açısını bilir.
 2. Sınıf yönetiminde pozitif disiplin uygulamalarını kavrar.
 3. Sınıf içi pozitif disiplin mekanizma/uygulamaları geliştirir. Örnek olay tasarlar.
 4. Pozitif disiplinin okul içi uygulama örneklerini bilir.
 5. Pozitif dislin uygulamalarında ebeveyn işbirliğini sağlar.
EĞİTİMEN/KOLAYLAŞTIRICI Klinik Psikolog Pınar Mermer  (Kolaylaştırıcı: Oya Kürüm)
 1. MODÜL
KONU: Şiddetsiz İletişim
SÜRE: 6 sa
TARİH: 12-13 Mart 2016
KAZANIMLAR
 1. İletişimde yaygın şiddet öğelerini fark eder ve kullanmamaya istekli olur.
 2. Şiddetsiz iletişim yöntemlerini bilir.
 3. Anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması ve şiddetin okul yaşamından çıkarılmasında iletişimin önemini bilir ve yöntemlerini kullanmaya istekli olur.
EĞİTİMEN/KOLAYLAŞTIRICI Vivet Alevi  (İletişim Eğitmeni) (Kolaylaştırıcı: Bediz Gürel)
 1. MODÜL
KONU: Demokratik Okul Örnekleri ve Demokratik Okullarda Karar Alma Mekanizmaları
SÜRE: 12 Sa
TARİH: 20-21 Mayıs 2016
KAZANIMLAR
 1. Demokratik okul örnekleri hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Bir Demokratik Okulu karar alma mekanizmalarıyla derinlemesine inceler ve raporlaştırır.
Modül Ödevi Bir demokratik okul üzerine derinlemesine inceleme sonucu rapor.
EĞİTİMEN/KOLAYLAŞTIRICI Işık Tüzün (Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi) Gözde Durmuş (Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi) (Kolaylaştırıcı: Feyza Eyikul)
 1. MODÜL
KONU: BBOM Modeli
SÜRE: 6 Sa
TARİH: 22 Mayıs 2015
KAZANIMLAR
 1. BBOM Modeli hakkında bilgi sahibi olur.
 2. BBOM Modelini sınıf ve okul ölçeğinde uygulamaya istekli olur.
EĞİTİMEN/KOLAYLAŞTIRICI Burak Ülman, Hakan Burçoğlu (BBOM Derneği) (Kolaylaştırıcı: Feyza Eyikul)
Son Başvuru Tarihi 10 Ocak 2016’dır.

Başvuruyu şu linke tıklayarak yapabilirsiniz: http://goo.gl/forms/8qMx0eWpmZ

Sorularınız için Pelin: pelin@baskabirokulmumkun.net; +90 533 684 7129

TAV Passport logo

 

Bu Program TAV Passport Üyeleri tarafından desteklenmektedir.