Ortakları ebeveynlerden oluşan BBOM Ankara Eğitim Kooperatifi’nin Çocuk Hakları Sözleşme’sinde belirlenen hakları hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen BBOM modelini uygulamak üzere Eylül 2015’te Ankara Gölbaşı-İncek’te eğitme başlayan olan BBOM Okulu Özel İncek İlkokulu (Meraklı Kedi İlkokulu) için;

  • Eğitim kadrosuyla birlikte çocukların akademik ve gelişim süreçlerini takip edebilecek,
  • Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının eğitim kadrosuyla belirlenmesi, programlarının yapılması ve uygulanması aşamalarını koordine edebilecek,
  • BBOM Modeli çerçevesinde pozitif disiplin, çocuk hakları, katılımcı demokrasi gibi yaklaşımları benimseyen
  • Yarı zamanlı çalışacak PDR uzmanı arıyoruz.

BAŞVURU SÜRESİ 8 ŞUBAT 2016 İTİBARİYLE DOLMUŞTUR

2010 yılında kurulan Başka Bir Okul Mümkün Derneği olarak dört yılı aşkın bir zamandır kararlılıkla başka bir okulun peşine düştük. Anneler, babalar, öğretmenler, eğitim bilimciler ve gönüllülerden oluşan bağımsız bir sivil inisiyatif olarak bu alanda önemli bir bilgi ve deneyim birikimi yarattık.

Eylül 2015’te BBOM Derneği ve BBOM Ankara Eğitim Kooperatifi işbirliği ile eğitim öğretime başlayan okulumuzda aramıza katılacak yeni (yarı-zamanlı) PDR Uzmanı ile buluşma zamanı…

Özgün bir alternatif eğitim yaklaşımını ve finansman yapısını ekolojik duruş ile birleştiren BBOM okulları, Türkiye’nin ilk alternatif okulları olarak kuruluyor. Okul yönetimini, demokratik yönetim yapısı anlayışı gereğince okul ya da kooperatif idarecileri değil, başta çocuklar olmak üzere okulun tüm bileşenlerinin doğrudan katılımı ile oluşan okul meclisleri üstleniyor.

Toplumdaki çeşitlilikleri içeren demokratik bir okul yaşantısını, toplumsal dayanışma ve fırsat eşitliği ilkelerini, her çocuğun “kendi olma” hakkını ve potansiyellerini geliştirme olanağını hayata geçirmeyi hedefleyen özgürlükçü BBOM Okulları için şimdi başka bir okul düşüncesine inanan öğretmenler arıyoruz. Bu okulda yer almak, bir hayal gerçekleşirken ilk tuğlaları koyacaklardan olmak arzusunda olan; ilke ve değerlerimizi paylaşan tüm öğretmenleri tanımak bizler için büyük bir deneyim ve mutluluk olacak.

BBOM Okulları öğretmenlerinin belirlenmesi sürecini  yürütecek olan BBOM Ankara kooperatifi, her aşamayı hem genel hem birebir olarak başvuru sahipleriyle şeffafça paylaşılmasını sağlayacak.  Süreç sonunda, BBOM Ankara Okulunun yeni yarı zamanlı PDR uzmanı olarak belirlenen başvuru sahibi, BBOM Ankara Eğitim Kooperatifi tarafından 2015-2016 eğitim-öğretim yılının 2. Dönemi  için yarı zamanlı istihdam edilecek.

Tüm başvuru sahiplerinin bu ilanda yer alan açıklamaları ve linkleri, ayrıca aşağıda listelenen bağlantıları başvurudan önce incelemelerini rica ediyoruz.

Başka Bir Okul Mümkün Derneği, öğretmen kadrosunun oluşturulması sürecinde ilanın çıkmasından öğretmenlerin belirlenmesine kadar her aşamada BBOM ilke ve değerlerini esas almaktadır. Sürecin herhangi bir aşamasında ırk, dil, din, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel ayrımcılık yapılmayacaktır. BBOM okulu öğretmenlerinin belirlenmesine ilişkin süreç, başvuracak adayların geçecekleri süreci önceden bilmeleri ve sürecin şeffaflığı için aşağıda detaylandırılmıştır. Başvuru ve istihdam sürecinin sonunda başvuru sahipleri BBOM Derneğine kişisel olarak ulaşarak başvurularına dair değerlendirmeleri görebileceklerdir. Teknik, sistematik gerekçelerle süreçte herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde BBOM Derneği tarafından adaylar mutlaka bilgilendirilecektir. 

1.AŞAMA: İlan & Başvuru

BBOM Öğretmenlerini belirleme sürecinin başlangıcı, internet üzerinden BBOM Derneğinin iletişim kanallarında, bir kısa ilan ile ve eğitim fakültelerine dağıtılacak posterler ile duyurulacaktır. Bu duyuru ile başvuracak öğretmenler detaylı bilgi içeren bir uzun ilan metnine yönlendirilecektir. Bu ilan, başvurmayı düşünen adayların okuması beklenen birçok bilgi ve açıklamanın yanı sıra öğretmenlerin başvuru aracı olarak kullanacakları bir başvuru formu ve beraberindeki niyet mektubu sorularını içermektedir.

Başvuracaklardan daha önce hazırladıkları özgeçmişler toplanmayacaktır. Bunun yerine bir “Başvuru Formu” tasarlanmıştır. Amaç, öğretmenlerin belirlenmesinde esas olacak BBOM Okullarının gereksinimleri doğrultusunda belirlenen yeterliliklerle ilgili verileri tüm başvuru sahiplerinden isteyebilmektir.

Başvuru Formunun sonunda yer alan niyet mektubunda 5 adet soru yer alacaktır. Bu noktada hemen belirtmemiz gerekir ki niyet mektubuna verilen cevaplar genel değerlendirmede çok belirleyici olmaktadır.

Başvuru Formu ve niyet mektubu soruları BBOM Derneğinin web sitesi üzerinden sadece online olarak doldurulacaktır.

Başvuru sahiplerinin bilgilerinde gizlilik esastır. Hem başvurular hem de başvuru sahiplerinin kişisel bilgileri, BBOM Okulu Öğretmenlerinin belirlenmesine ilişkin süreçte görev alanlar dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

Başvurular 08 Şubat 2016 saat 18.00’e kadar gönderilebilecektir.

 

  1. AŞAMA: Özgeçmiş ve Niyet Mektubu Değerlendirmesi / BBOM Kurulu

Adaylardan toplanan özgeçmişler ve niyet mektupları ilgili ilin BBOM Eğitim Kooperatifi ve BBOM Derneği üyeleri arasından oluşturulacak BBOM Kurulu tarafından –önceden hazırlanacak– değerlendirme formları uyarınca okunacak ve değerlendirecektir. Başvurular, değerlendirme yapacak kurula başvuru formunun ilk bölümü ayrılarak ve isimsiz olarak iletilecektir. Bu değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerinin bir kısmı telefon aracılığı ile 3. aşamaya, yetkinlik bazlı mülakata davet edileceklerdir. Mülakata davet edilmeyen başvuru sahipleri telefon ya da e-mail yoluyla bilgilendirilecektir.

  1. AŞAMA: Yetkinlik Bazlı Mülakat / Profesyonel Ekip

BBOM Kurulu tarafından değerlendirme sonucunda yetkinlik bazlı mülakata çağırılacak adaylarla görüşmeler –önceden belirlenen değerlendirme kıstasları çerçevesinde yapılandırılmış olarak– profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir. Hangi pozisyon için mülakat yapılacağına bağlı olarak ekipte psikoloji, pedagoji, insan kaynakları, eğitim bilimleri, program geliştirme gibi alanlardan profesyonel çalışanlar yer alacaktır. Mülakatlara BBOM Kurulundan bir üye de izleyici olarak katılacaktır. Mülakatlar sonucunda, profesyonel ekip tarafından yapılan değerlendirmeler bir sıralama ile BBOM Kuruluna aktarılacaktır.

  1. AŞAMA: Son Görüşme / BBOM Kurulu

BBOM Kurulu tarafından, Profesyonel Ekipten aktarılan değerlendirmeler ışığında başvuru sahipleri ikinci ve son görüşmeye davet edilecektir. Bu görüşme ile hedeflenen, BBOM Okulu öğretmenlerinin nihai olarak belirlenmesidir. Görüşmelerde; okulda oluşması hedeflenen ekip, öğretmenlerin birbirlerini tamamlaması beklenen özellikleri, öğretmelerin birbirleriyle sağlaması beklenen uyum, BBOM Okulunun öğretmenlere sağlayabileceği olanaklar, istihdam koşulları, BBOM Okulunun öğretmenlerden beklentileri gibi konular temel oluşturacaktır. BBOM Kurulu, görüşme yaptığı başvuru sahipleri arasından okulların gereksinimleri doğrultusunda BBOM Okulu Öğretmenlerini belirleyecektir. Başvuru sahibi tüm öğretmenlere başvurularının sonucu, görüşmeden sonraki iki hafta içerisinde telefonla bildirilecektir.

BBOM Okulları öğretmenlerinin ve okul müdürlerinin belirlenmesi sürecinde başvuru sahiplerinde aranacak temel ölçütler aşağıda sıralanmıştır:

– BBOM ilke ve değerlerine inanmak.

– Mesleki Yeterlilik: Pedagojik formasyona sahip olmak ve alternatif eğitim uygulamaları ile bireyselleştirilmiş eğitim uygulamalarına yatkın olmak.

– Alan Yeterliliği: BBOM Okulunda çok disiplinli bir yapı gerçekleşir. Dolayısıyla ana alan yeterliliklerine ek olarak bir alanda yetkin olmak ve/ya ilgi ve deneyim sahibi olmak.

– Genel Yeterlilik: BBOM okulunda çocukların çok-kültürlülükle tanışması, ilgi ve potansiyellerini keşfederek kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlanması planlanmakta ve çocuklara öğretim programında yer alan dersler ve etkinlikler dışında da olanaklar yaratılmasını kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Dolayısıyla alan uzmanlığı ve profesyonel uzmanlık dışında herhangi bir sanatsal ya da kültürel etkinlik konusunda çocuklarla paylaşacak düzeyde ilgi, deneyim ve/ya yeterlilik sahibi olmak.

– Çocuklarla Deneyim: Burada beklenen sadece resmi öğretmenlik deneyimi değildir. Henüz öğretmenlik deneyimi olmayan ancak MEB onaylı pedagojik formasyona sahip olan öğretmen adayları da BBOM Okullarında öğretmen olmak için başvurabilirler. Ancak başvuru sahiplerinin staj, gönüllü çalışmalar, resmi projeler gibi uygulamalarla “çocuklarla çalışma deneyime sahip olmak” temel ölçütlerden biridir.

* Bu ölçütlere ek olarak materyal ve program geliştirme deneyimi ile alternatif değerlendirme yöntemleri konusunda bilgili olmak da BBOM Okulu öğretmenlerinin belirlenmesi sürecinde artı değerlerdir.

**Belirlenecek BBOM Okulu öğretmenlerinin en az birinin özel eğitim gereksinimli çocuklarla deneyimi olması ve en az birinin öğretim teknolojileri ile ilişkisinin çocuklara rehberlik edecek düzeyde olması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu ölçütler de artı değer olarak değerlendirilecektir.

  • Başvurular  08 Şubat 2016 saat 18.00’e kadar kabul edilecektir.
  • Başvurudaki niyet mektubu sorularına verilecek cevaplar değerlendirmede önemli etken olarak görülmelidir.
  • Adayların başvurudan önce sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri önerilmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN ŞU LİNKE TIKLAYINIZ: http://goo.gl/forms/DE8v41vYTj