BBOM özgün finansman anlayışı, eğitimin kamusal kaynaklar ile karşılanması gerektiğini esas alır. Eğitimin kamusal kaynaklarla karşılanması gerektiğini bir yandan dillendirmeye devam ederken bir yandan da bu makro dönüşümün gerçekleşeceği günün öncesinde de finansman yapısına dair bir ara çözüm olarak kendi giderlerini karşılayacak ve toplumsal fayda sağlayacak bir okul sistemini öngörmektedir. BBOM Okulu finansman yapısının merkezinde, “herkesten kapasitesine göre, herkese ihtiyacına göre” şiarı bulunmaktadır. Buna göre hem finansman hem de sosyal açıdan bir takım mekanizmalar üretilecektir. Bu modele göre okul ücretleri, ticari bir kar amacı güdülmeksizin, temel olarak kendi giderlerini karşılayacak şekilde belirlenecektir. İmkânsızlıklar nedeniyle nitelikli eğitime ulaşma şansı olmayan, özel gereksinimli ve risk altındaki çocuklar ve dezavantajlı gruplar için milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik ile ekonomik, sosyal ve fiziksel engeller açısından çocuk ayrımı yapmadan kotalar oluşturulacaktır. Ayrıca BBOM Okulu’nun bulunduğu bölgede yerelle ilişkilerde de aynı mekanizmalar kullanılacaktır. BBOM Okulu’nda, “kademeli ücretlendirme” ve “destek aile-ikinci aile” modelleriyle maddi imkânı olmayan öğrencilerin eğitim masrafları karşılanmış olacaktır.

BBOM Okulu’nda, tüm çalışanların özlük hakları tam ve eksiksiz olarak sağlanacak, istihdam politikalarında, (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel) hiçbir ayrımcılık yapılmayacağı gibi, dezavantajlı grupların istihdamında özel önlemler desteklenecektir.

Amaç kâr değil, finansal sürdürülebilirlik…

BBOM Modeli özgün bir finansman yapısı önermektedir. Bu yapıya göre BBOM Okulları aile-gönüllü inisiyatifleri tarafından kâr amacı güdülmeksizin işletilecektir. Bu yapı hem demokratik okul projesinin hayata geçirilmesi hem de eğitim yaklaşımıyla Milli Eğitim sistemimiz içinde yaygınlaştırılabilecek bir örnek okul modeli olarak tasarlanmıştır. Bu çerçevede BBOM Okulları, yaygınlaştırılabilir bir model olarak eğitim sistemimiz içerisinde çoğaltan etkisi olacak bir girişimdir. Bu çerçevede;

 • Okul ücretleri, ticari bir kâr amacı güdülmeksizin, temel olarak kendi giderlerini karşılayacak şekilde belirlenecektir.
 • Ticari kâr amacı gütmeyecek bu okulun finansmanında ekonomik geliri yüksek olan aileler imkânları ölçüsünde, belirlenecek standart eğitim bedelinden daha fazla katkıda bulunacaklardır. Buradan elde edilen ek gelir, imkânı daha az olan çocukların eğitim masraflarına aktarılacaktır.
 • BBOM okullarına destek vermek isteyen gönüllülerden toplanacak bağışlar da maddi imkânı az ya da hiç olmayan çocuklar için harcanacaktır. İsteyen destekçiler “destek aile” ya da “ikinci aile” modeliyle maddi imkânı olmayan bir çocuğun eğitim masraflarından (tamamen ya da kısmen) sorumlu olacaklar, söz konusu çocuğun eğitim hayatını ikinci bir aile gibi destekleyeceklerdir.
 • Sürekli ve genişleyen bir burs sistemi, okulun bulunduğu çevre ile ilişkisini güçlendirecek mekanizmalar, destek aile uygulamaları, farklı toplumsal kesimler için kotalar yoluyla BBOM Okulları özgün bir finansman modeli oluşturacaktır.
 • Bu tür mekanizmalarla BBOM Okullarında tam burslu çocuk oranının her yıl artarak yüzde 25 seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir. Bu yolla projenin toplumsal destek ve yararlanma tabanının genişletilmesi mümkün olacaktır.
 • Finansman açısından sağlanacak böyle bir örnek deneyim, maddi olarak nitelikli eğitime ulaşma şansı olmayan çocukların eğitim hakkının önündeki parasal engelleri de aşma yönünde perspektif sunabilecektir.

BBOM modeli toplumsal kaynaştırma ve adalet düşüncesine dayanan bir eğitim yaklaşımına sahiptir. BBOM modeli, toplumsal adalet ve kaynaştırmanın okulun ve çocukların başarısı için olumlu katkılarına inanır. BBOM Okulları milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel engeller açısından çocukları ayırmaz. Bu bağlamda;

 • Çocukların okula kayıt süreçlerinde de eldeki imkânlar bağlamında dezavantajlı grupların çocuklarına kotalar aracılığıyla öncelik verilerek pozitif ayrımcılık ilkesi hayata geçirilecektir.
 • Okullarımız bulunduğu bölgede, maddi imkânsızlıkları nedeniyle nitelikli eğitime ulaşma şansı olmayan çocuklara, özel gereksinimli çocuklara, risk altındaki çocuklara da olanaklar yaratacaktır.
 • Kaynaştırma yoluyla eğitim, özel gereksinimli çocuklara özel eğitim desteği ve farklı ihtiyaçları olan çocuklara yönelik destek hizmetlerin karşılanması amacıyla bu alanda çalışan ve/veya bu alanlara destek olabilecek sivil toplum kuruluşları, kamusal fonlar ve özel girişimler ile işbirliğine gidilecektir.

Öte yandan, BBOM modeli, sadece mutlu okul çalışanlarının mutlu çocuklar yetiştirebileceğinin farkındadır. Bu düşünceyle;

 • Okulların tüm çalışanlarının özlük haklarının tam ve eksiksiz sağlanması, BBOM Derneğinin temel ilkesi olacaktır.
 • Bunun yanı sıra istihdam politikalarında, her ne temelde olursa olsun (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel) hiçbir ayrımcılık yapılmayacağı gibi, dezavantajlı grupların istihdamına özel önem atfedilecektir.

BBOM OKULLARI BURS FORMU v06_2014

BBOM OKULLARI BURS YÖNERGESİ v06_2014

OzgunFinansmanEkseni_Degerlendirme Formu-03_15