Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM) tarafından hazırlanan “Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar” projesi, öğretmenlerin çocuk hakları, okulda çocuk katılımı ve barışçıl öğrenme ortamı konularında güçlenmesi; böylece çocukların hak ve sorumluluklarının bilincinde, toplumsal barışa katkı koyan aktif yurttaşlar olarak desteklenmelerinin sağlanması amacını taşımaktadır. Proje, Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenmektedir.

Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul programında önemli değişiklikler yapmıştır. En temel değişiklik 2005 yılında o dönemde İlköğretim olarak anılan programın yenilenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Daha önce yapılan değişikliklerden farklı olarak MEB programın kuramsal yapısını bütünüyle değiştirmeyi hedeflemiştir. 2005 değişikliğiyle birlikte teoride bilişsel ve davranışçı, uygulamada ise neredeyse bütünüyle davranışçı olan eski program yerine yapılandırmacı-bilişsel kuramsal temele dayanan yeni bir program hazırlanmıştır. Ancak programın 2005 yılından bu yana uygulama sürecinde istenilen noktaya gelinmediği çok çeşitli ölçme değerlendirmelerle sabittir. Bununla birlikte Türkiye’nin son yıllarda aldığı göç, eğitim uygulamalarını doğrudan etkilemekte, hak temelli bir sınıf iklimini hayata geçirmek için yeni ihtiyaçlara sebep olmaktadır. Eğitimde kalitenin artması ve hak temelli eğitim uygulamalarının yaygınlaşmasının en etkin ve sürdürülebilir yolunun öğretmen tutum ve davranışlarının değişiminden geçtiği ulusal ve uluslararası araştırmalarla sabittir.

Türkiye’de değerleri ve sosyal iklimi ölçen son dönem araştırmalar da göstermektedir ki toplumsal kutuplaşma artan bir ivmeye sahiptir. Bu kutuplaşmanın okul ve sınıf iklimlerini doğrudan etkilemektedir. Eğitim sisteminin köklü sorunlarının yanında öğrenme için güvenli ortamı sağlamak da öğretmenlerin yeni araç ve yöntemlere ihtiyaç duyduğu bir alan olarak kendini göstermektedir.

BBOM Derneği 2015 yılından bu yana öğretmen destek programları için başvuruları öğretmenlerin hak temelli yaklaşımlarını, çocuk katılımına açtıkları alanı ve barışçıl uygulamalarını soruşturan niyet mektupları ile toplamaktadır. Çoğunluğu kamu okullarında çalışan yaklaşık 3000 öğretmenin programlarımıza katılmak için yaptıkları başvuruların ortak sonucu; öğretmenlerin sorunları tespit ettikleri ancak dönüşüm için farkındalık, yöntem ve araçlar ile uygulama örnekleri açısından desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir.

Gerek MEB gerekse Sivil Toplum tarafından yürütülen kimi mesleki gelişim programlarının köklü dönüşümler yaratmadığı genel kabul görmekte ve alanda farklı yöntemlerle öğretmenlerin gelişimine katkı çabaları çoğalmaktadır. Bu bağlamda BBOM Derneği 2015 yılından bu yana Öğretmen Destek programları yürütmekte, desteklenen öğretmenlerin sınıflarındaki değişimleri izlemektedir ve dahi yayınlamaktadır. Bu programlar, ana-akım yöntemlerle “eğitim vermek” yerine öğretmenin kendi öğrenme sorumluluğunu eline alan aktif bir özne olarak var olabileceği destek programlarıdır. Programların devamında da öğretmenlerin büyüme ve gelişme süreçlerine katkıda bulunmaya alan açmak için meslektaş dayanışmasına ve yatay öğrenmeye dayalı sürdürülebilir toplululuk çalışmaları yapılmaktadır.

Alandaki Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar projesi, öğretmenleri desteklemek için son dönemde yürütülen projelerle içerik geliştirme, kaynak sağlama ve deneyim paylaşımı gibi açılardan benzer bir çalışma olarak görülebilir.