BÖM köşe resmi“Başka Öğretmenler Mümkün!” Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM) tarafından hazırlanan 41 günlük ve 26 farklı eğitim modülünü içeren öğretmen destek projesidir. Proje çocuk merkezli , demokratik ve ekolojik eğitim anlayışını benimseyen okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri, idarecileri, öğretmen adayları ve çalışanlarına yöneliktir. Bu proje Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenmektedir.

SV_acik_zemin

Başvuru süresi 8 Mart 2015 saat 24:00 itibariyle dolmuştur.

28-29 Mart 2015 tarihinde yapılan yaratıcı drama çalışmaları sonucunda projeye katılacak 24 aday belirlenmiştir. Projeye katılım başvurusu yapan 899 adaya çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki çalışmalarımız seneye de devam edecek ve tüm adaylarla beraber çalışma imkanımız olacaktır.

BBOM yerel oluşumlarından gönüllü olarak yapılan 899 başvurunun hepsini tek tek  titizlikle değerlendiren Fatma Birgin, Ebru Burçoğlu, Zerrin Zafer Pektaş, Banu Akın, İklil Yener, Ekrem Tufan, Evren Köylü, Figen Sungur, Özge Bahar, Elif Atay Gürkan, Elif Ürkek, Emine Sabaz, Buket Karatufan Willeke ve Müge Açıkalın’a da çok teşekkür ederiz.

2005 yılından bu yana Mili Eğitim Bakanlığı ilköğretim programında önemli değişiklikler yaptı ve program yapılandırmacı-bilişsel kuramsal temele dayandırıldı. Ancak programdaki değişikliklere rağmen uygulama sürecinde temel sorunların devam ettiği araştırma sonuçlarıyla, raporlarla görünüyor.  Diğer taraftan MEB Programı değişmiş olsa da öğretmenleri yetiştiren eğitim fakülteleri bu değişime ekseriyetle henüz adapte olamamış durumdalar. Programı uygulayacak olan öğretmenlerin yeni programın gereklerini benimsemede güçlük çekmesi ve programın gerekli kıldığı öğrenme, öğretme yaklaşımları ile değerlendirme yaklaşımını edinme konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olamamaları yine eğitim sistemimizin çıktılarından biri.

BBOM Derneği olarak; MEB programında sıralanan hedeflere ulaşılabilmek için sadece öğretim programlarındaki yeniliklerin yetmeyeceğini, okulun öğretmenlerinin, idari kadrosunun, fiziki altyapısının, yönetim şeklinin ve çevresiyle (aile-sosyal etki alanı) beraber bir bütün olarak dönüşümün gerçekleşmesi ile mümkün olacağına inanıyoruz.

Bu noktadan hareketle; Türkiye’de yaşanan eğitim sorunlarını, toplumsal ihtiyaçları temel alarak dönüştürücü bir okul modelini hedefliyor; alternatif uygulamalar ile mevcut programı zenginleştirecek yeni bir eğitim modeli olma iddiasını taşıyoruz. Ancak en mükemmel modelin dahi içindeki insan faktöründen bağımsız olmadığını biliyoruz. Bu açıdan bu modelin uygulamadaki başarısının ve yaygınlaşmasının en temel gereksiniminin “uygun donanıma sahip alternatif öğretmen” yetişmesi olduğu kanısındayız. Dolayısıyla hayallerimizi büyüttük ve planlarımıza bir “Alternatif Öğretmen Akademisi” kurmayı dahil ettik.  Akademinin ilk adımı olarak Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenen “Başka Öğretmenler Mümkün” başlıklı projemizi hayata geçiriyoruz. Hedefimiz “Alternatif Öğretmen Akademisi” aracılığıyla bir yandan BBOM okullarında istihdam edilecek öğretmenleri desteklemek, diğer yandan çocuk merkezli demokratik ve ekolojik eğitim anlayış ve felsefesinin diğer kamu ve özel okullarda fikirsel olarak yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Bu hedefi paylaşan tüm öğretmenleri, öğretmen adaylarını ve eğitimcileri proje kapsamındaki eğitimlere katılmaya davet ediyoruz. Gelin hep birlikte; eğitimin Türkiye’de çocuklar lehine dönüşmesi için çalışalım!

Eğitimde genel amaç katılımcıların; çocuk merkezli, çocuk haklarına saygılı, demokratik okul kültürüne inanan ve işletmeyi bilen, ekolojik değerlere saygılı öğretmen olabilmelerine yönelik temel kazanımların aktarılmasıdır.

Eğitim toplam 41 gün sürecek ve 6 ayrı buluşma ile gerçekleştirilecektir.

 • 1. Buluşma 28-29 Mart tarihlerinde İstanbul’da 2 gün.
 • 2. Buluşma 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde Kaş’ta 4 gün
 • 3. Buluşma Mayıs ayında İzmir’de 2 gün
 • 4. Buluşma Haziran ayında Eskişehir’de 4 gün
 • 5.ve 6. Buluşma Temmuz ve Ağustos aylarında toplam 29 gün (Lokasyonlar ve kesin tarihler süreç içerisinde duyurulacak, imkanlara göre değişiklik gösterebilir).

üzerinden program yapılacaktır.

Eğitim boyunca katılımcıların konaklama ve öğle yemekleri proje kapsamında BBOM Derneği tarafından karşılanacaktır. Ulaşımı ise katılımcıların karşılaması beklenmektedir. Maddi imkanları ulaşım masraflarını karşılamaya elvermeyen katılımcılar için ulaşım bursu verilecektir. Ulaşım bursu talep edenlerin, başvuru formundaki ilgili bölümleri doldurmalarını rica ederiz.

Her buluşma gününde, üç saatlik ikişer oturum düzenlenecektir. Eğitim Modüllerinin süresi kazanım hedeflerine göre 3-6-12-36 saat arasında farklılık gösterir. Modüllerin Konuları ve kazanımları, eğitim içeriğine dair başvuru sahiplerine fikir vermesi için aşağıda örneklendirilmiştir. Eğitim programının geliştirme çalışması devam etmektedir.

“BAŞKA ÖĞRETMENLER MÜMKÜN!” PROJESİ
EĞİTİM MODÜLLERİ (Yürütücüler, Eğitmenler, Okuma Listeleri ve Eğitim yerleri Mart ayının sonunda buradan ilan edilecektir)
 1. MODÜL
KONU: Çocuk Hakları
SÜRE: 9 Sa
KAZANIMLAR
 1. Çocuk haklarını bilir.
 2. Çocuk Haklarının okul yaşamındaki önemine dair farkındalık kazanır.
 3. “Çocuk Haklarıyla İlgili Okul İçi uygulamalara” dair örnekler geliştirir.
 2. MODÜL
KONU: Alternatif Eğitim Tarihi ve Alternatif Eğitim Kuramları ile “Çocuk” Algısı
SÜRE: 3 sa
KAZANIMLAR
 1. Alternatif Eğitimi tarihsel bağlamında irdeler.
 2. “Çocuk” ve “Çocukluk” Kavramlarının tarihsel süreçlerini bilir.
 3. MODÜL
KONU: Çocukların Gelişim Özellikleri ve Farklı Gelişen Çocuklar (3-10 Yaş arası)
SÜRE: 12 sa
KAZANIMLAR
 1. Çocuğun gelişim özelliklerini bilir.
 2. Çocuğu bir birey olarak algılar ve çocukla olan ilişkisinde gelişim dönemi özelliklerini dikkate alır.
 3. Gelişim döneminde yaşanabilecek farklılıkları, dezavantajları bilir.
 4. Bu farklılıkların çocuğun yaşantısına etkilerini bilir.
 5. Kaynaştırma eğitiminin kapsamını bilir.
 4. MODÜL
KONU: Ayrımcılık
SÜRE: 6 sa
KAZANIMLAR
 1. Ayrımcılığın türlerini ve okul yaşamına yansımalarını bilir.
 2. Eğitimde ayrımcılık karşıtlığının önemini bilir ve bu perspektifte içerik geliştirir.
 5. MODÜL
KONU: Ekolojik Duyarlılık
SÜRE: 6 sa
KAZANIMLAR
 1. Su döngüsü, karbon döngüsü, besin zinciri, mevsimsel döngüler vb. bilir.
 2. Sınıf içi ve dışı etkinliklerde ekolojik temalar kullanır.
 6. MODÜL
KONU: Sosyal Sorumluluk
SÜRE: 3 sa
 1. MODÜL
KONU: Oyun
SÜRE: 9 Sa
 1. MODÜL
KONU: Demokratik Okul Örnekleri ve Demokratik Okullarda Karar Alma Mekanizmaları
SÜRE: 9 Sa
KAZANIMLAR
 1. Demokratik okul örnekleri hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Bir Demokratik Okulu karar alma mekanizmalarıyla derinlemesine inceler ve raporlaştırır.
 9. MODÜL
KONU: Çocuk Katılımı Merdiveni
SÜRE: 3 sa
KAZANIMLAR
 1. Çocuk katılım merdiveninin basamaklarını bilir.
 2. Okul gündelik yaşamına dair çocuk katılım merdiveninin basamaklarını içeren örnek süreç tasarlar.
 10. MODÜL
KONU: Şiddetsiz İletişim
SÜRE: 6 sa
KAZANIMLAR
 1. İletişimde yaygın şiddet öğelerini fark eder ve kullanmamaya istekli olur.
 2. Şiddetsiz iletişim yöntemlerini bilir.
 3. Anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması ve şiddetin okul yaşamından çıkarılmasında iletişimin önemini bilir ve yöntemlerini kullanmaya istekli olur.
 11. MODÜL
KONU: Pozitif Disiiplin ve Çatışma Çözüm Mekanizmaları
SÜRE: 12 sa
KAZANIMLAR
 1. Pozitif disiliplin bakış açısını bilir.
 2. Sınıf yönetiminde pozitif disiplin uygulamalarını kavrar.
 3. Sınıf içi pozitif disiplin mekanizma/uygulamaları geliştirir. Örnek olay tasarlar.
 4. Pozitif disiplinin okul içi uygulama örneklerini bilir.
 5. Pozitif dislin uygulamalarında ebeveyn işbirliğini sağlar.
 12. MODÜL
KONU: Öğrenmeyi Öğrenme
SÜRE: 6 sa
KAZANIMLAR
 1. Öğrenme süreçlerinde bireysel farklılıklar olduğunu bilir.
 2. Öğrenmeyi güçlendiren unsurları bilir.
 3. Bireysel öğrenme farklılıklarını BEP’e dahil etmenin önermini fark eder.
 4. Çocuğun güçlü öğrenme sitillerini keşfemeye istekli olur.
 13. MODÜL
KONU: MEB Kazanımları
SÜRE: 6 sa
KAZANIMLAR
 1. MEB Okul Öncesi ve İlkokul Programlarının özelliklerini bilir.
 2. MEB kazanımlarını inceler.
 14. MODÜL
KONU: BBOM İlke ve Değerleri
SÜRE: 12 sa
KAZANIMLAR
 1. BBOM İlke ve Değerlerini bilir.  BBOM ilke ve değerleri hakkında ortak fikre sahip olur.
 2. Bireyselleştirilmiş eğitim planları çerçevesinde ilke ve değerleri kazanıma dönüştürür.
 3. BBOM ilke ve değerlerinin MEB kazanımlarındaki karşılıklarını bulur.
 4. MEB Kazanımlarını BBOM İlke ve Değerleri ve çocuk kazanımları çerçevesinde zenginleştirir.
 15. MODÜL
KONU: Ekolojik Müfredat
SÜRE: 6 sa
KAZANIMLAR
 1. Ekolojik müfredat için kazanımlar belirler.
 2. Ekolojik Müfredat uygulamasına dair örnek etkinlik yazar.
 16. MODÜL
KONU: Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlaması
SÜRE: 18 sa
KAZANIMLAR
 1. Kaba değerledirme formu kullanarak performans alır.
 2. Performansa uygun, ebeveyn ve çocuk katılımıyla BEP hazırlar.
 3. Çocuğun ilgi, ihtiyaç ve potansiyelini gözlemler, çocuk dosyasına ekler.
 4. Çocuğun bireyselleştirilmiş eğitim planına ilgi ihtiyaç ve potansiyeli doğrultusunda yeni kazanımlar ekler.
 5. BEP süreçlerinde sürekli artan çocuk katılımnı esas alır.
 6. BBOMİlke ve değerlerini BEP e dahil eder.
ARA DEĞERLENDİRME
SÜRE: 6 sa
 1. 17. MODÜL
KONU: Farklı Öğrenme Fırsatları
SÜRE: 6 sa
 1. 18. MODÜL
KONU: Öğrenme Ortamında Pozitif Davranış Desteği
SÜRE: 6 sa
KAZANIMLAR
 1. Öğrenme sürecinde destekleyici ortamın önemini kavrar.
 2. Sosyal duygusal beceri geliştirmede aile katılımının önemini fark eder.
 3. Sosyal duygusal beceri başlıklarını tanır.
 4. Sosyal duygusal kazanımları bepe dahil etmenin önemini kavrar.
 5. Sosyal duygusal kazanımlara dair etkinlik planlar
 19. MODÜL
KONU: Demokratik Sınıf Yönetimi
SÜRE: 6 sa
KAZANIMLAR
 1. Demokratik sınıf yönetimi uygulamalarına dair pratik örnekler hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Bir demokratik sınıf yönetimi uygulamasını derinlemesine inceler.
 3. Örnek etkinlik, uygulama ve yöntemler geliştirir.
 20. MODÜL
KONU: Proje Temelli Öğrenme
SÜRE: 12 sa
 1. 21. MODÜL
KONU: Alternatif Ölçme Değerlendirme
SÜRE: 9 Sa
KAZANIMLAR
 1. Alteratif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının dayandığı eğitim felsefesini bilir.
 2. Alternatf ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerini bilir.
 3. Alternatif ölçme değerlendirmede çocuk ve ebeveyn katılımının önemini bilir.
 22. MODÜL
KONU: Reggio Emilia’da Ölçme Değerlendirme, Gözlem
SÜRE: 6 sa
 1. 23. MODÜL
KONU: Materyal Geliştirme
SÜRE: 6 sa
KAZANIMLAR
 1. MEB Kazanımlarına yönelik alternatif materyal ve etkinlikler hazırlar.
 2. Hazır bir materyalin analizini yapar.
 24. MODÜL
KONU: Montessori
SÜRE: 12 sa
KAZANIMLAR
 1. Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki Montessori Matematik Materyallerini tanır.
 2. Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki Montessori Dil Materyallerini tanır.
 3. Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki Montessori Kozmik Eğitim Materyallerini tanır.
 25. MODÜL
KONU: Waldorf
SÜRE: 6 sa
KAZANIMLAR
 1. Waldorf yaklaşımının doğayı tanıma ve doğa ile birlik olma amacını bilir.
 2. Bu amacın okul gündelik yaşamına ve sınıf ortamına yansıyan somut uygulamalarını görür.
 26. MODÜL
KONU: Plan Yapma
SÜRE: 18 sa
KAZANIMLAR
 1. Farklı mekanlara uygun plan yapar.
 2. Karma yaş uygulamasına örnek plan yapar.
 3. İnterdisipliner yaklaşımla plan yapar.
 4. Aynı mekanda farklı öğrenme stillerine imkan sağlayan önrenme alanları içeren plan yapar.
 5. Birden fazla kazanımı içeren plan yapar.
SON DEĞERLENDİRME
SÜRE: 6 sa
İçerik, program, ulaşım ve konaklamaya dair sorularınız için:

akademi@baskabirokulmumkun.net; +90 506 704 3150